Czas przeszły Perfekt tworzy się za pomocą czasownika posiłkowego haben lub sein, który jest odmieniany w czasie teraźniejszym oraz imiesłowu czasu przeszłego [Partizip II], który jest nieodmienny i stoi na końcu zdania, np.:

 

Ich habe gestem ein Auto gekauft. (Kupiłem wczoraj samochód.) 

Wir sind schon zurückgekommen. (Już wróciliśmy.) 

Czas Perfekt używany jest zazwyczaj w rozmowach. 

Wybór czasownika posiłkowego:

HABEN stosuje się w przypadku:

- czasowników wymagającuch dopełnienia w bierniku np. Der Lehrer hat den Schüler gefragt. 

- czasowników zwrotnych, np.: Sie haben sich sehr beeilt. 

- czasowników, które nie wymagają dopełnienia w bierniku, ale nie oznaczają też ruchu lub zmiany stanu, np. Hier hat ein großer Tisch gestanden. 

- czasowników nieosobowych np. Es hat bei uns stark geregnet.

- czasowników modalnych,np.: Wir haben dich anrufen sollen. 

Należy czasownikiem posiłkowym jest zawsze haben, ale na końcu zdania stoją dwa bezokoliczniki. Podobnie jest przy helfen, hören,sehen, lassen

np.: Wir haben der Mutter die Wohnung aufräumen helfen. 

SEIN stosuje się w przypadku:

- czasowników nie wymagających dopełnienia w bierniku, które oznaczają ruch lub zmianę stanu, np.:

Meine Eltern sind nach Rom gefahren. - czasowników sein, werden, bleiben, np.: Es ist dunkel geworden. 

Jest też pewna grupa czasowników, które w zależnośći od znaczenia tworzą Perfekt z czasownikiem posiłkowym "HABEN" lub "SEIN".

np.: Ich habe das Auto in die Garage gefahren. - Zaprowadziłęm samochód do garażu 

Ich bin mit dem Auto nach Deutschland gefahren. -Pojechałem do Niemiec samochodem

Polecamy publikacje dotyczące języka niemieckiego - zobacz